Over Multiversum

Historiek

Multiversum is ontstaan uit de fusie tussen twee psychiatrische centra. Zowel het PC Broeders Alexianen in Boechout als het PC Sint-Amedeus in Mortsel spelen al meer dan 100 jaar een toonaangevende rol in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.
Beide centra besloten daarom hun krachten te bundelen in een nieuwe organisatie met een nieuwe naam.

Terugblik...

In 1807 stichtte kanunnik Petrus Jozef Triest de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de ‘krankzinnigenzorg’. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten.

In 1895 werd gestart met de bouw van een ‘gesticht voor behoeftige geesteszieken’ in Mortsel. Dit onder impuls van de toenmalige Generale Overste van de Broeders van Liefde, Vader Amedeus Stockman. Hij verleende zijn naam aan de nieuwe instelling, Sint-Amedeus. Op 10 mei 1940 werd het ziekenhuis getroffen door een zwaar bombardement. Na de heropbouw evolueerde de instelling tot het modern psychiatrisch centrum van vandaag.

De Broeders Alexianen, van wie de oorsprong terug gaat tot de 13e eeuw, waren in eerste instantie vrijwilligers die zich bekommerden om de armen van het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden. Later zetten ze zich ook in voor geesteszieken en noemden ze zich naar hun patroonheilige Sint-Alexius. In 1876 vestigden ze zich in Boechout en werd het psychiatrisch ziekenhuis stelselmatig uitgebouwd. Vanaf 1998 nam de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde de uitbating over.

Fusie...

Sindsdien vielen de beide voorzieningen onder dezelfde koepel en is er geleidelijk aan op diverse domeinen een nauwe samenwerking gegroeid.
De fusie is een nieuwe, ingrijpende stap in de geschiedenis van beide centra.

Beide centra participeren actief in ‘artikel 107’-projecten in het kader van de hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg. Reden te meer om hun werking hierrond op elkaar af te stemmen.

Door een gemeenschappelijke strategie en oriëntatie uit te werken is Multiversum in staat om vanuit een ziekenhuiscontext modules van gespecialiseerde behandeling in diverse trajecten te ontwikkelen. Daarnaast wordt in de toekomst ook verder ingezet op de vermaatschappelijking van zorg. Het ziekenhuis wenst diverse mobiele behandelteams op te starten in de komende jaren.

Een erg belangrijke strategische keuze is om een specifieke werking rond adolescenten op te starten vanaf 2 november 2016. Dit aanbod is specifiek voor adolescenten die door een psychische kwetsbaarheid ernstige moeilijkheden ervaren in deze transitiefase.

Ook voor de ondersteuning van de zorg levert een gezamenlijke aanpak heel wat voordelen op.

Samen zijn de beide centra nog beter in staat om hun kernopdracht ten volle te realiseren, nl. kwaliteitsvolle zorg bieden.

Naast de beide psychiatrische centra maken ook twee initiatieven beschut wonen deel uit van Multiversum: vzw De Vliering en vzw De Link.

Betekenis

Er is niet één perspectief op het universum, het heelal of de wereld. Er bestaat ook geen universele mens. Elke mens is uniek en heeft een eigen perspectief op het leven en de wereld. Binnen Multiversum komen vele werelden samen. Werken met mensen voor mensen betekent een ontmoeten van vele werelden met hun eigen kleur, rijkdom en geschiedenis. Vanuit een fundamenteel respect voor ieders levensverhaal en de specifieke leefwereld van éénieder staan we voor herstelondersteunende zorg en behandeling op maat. Onze kernwaarden betrokkenheid, respect en vertrouwen inspireren ons hierbij.

Deze naam benadrukt ook de waarden van deskundigheid en innovatie in onze werking. Het belang van wetenschap, systematiek en kritische reflectie is er, maar is niet alles bepalend aangezien elke persoon uniek is en zo ook bejegend, begeleid en behandeld moet worden.

Multiversum omvat een veelheid aan organisaties die zich verhouden binnen diverse netwerken, en die intensief samenwerken ter ondersteuning van het traject van elke patiënt, bewoner en cliënt in samenwerking met de context.

Logo

Het logo verwijst naar ‘verbinding’. Dit wordt gevisualiseerd in verbindingslijnen.
Verbinding tussen de diverse werelden, tussen de diverse campussen en entiteiten die deel uitmaken van Multiversum, verbinding tussen de vijf waarden waar onze organisatie voor staat.

Er werd gekozen voor een veelkleurig logo. Multicolor… wat we ook in onze naam Multiversum laten terugkeren. De rode kleur in het midden vormt een hart, een verwijzing naar het logo en de naam van onze koepelorganisatie, de Broeders van Liefde.

Identiteit

Missie

We zijn een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen. Multiversum biedt een totaalzorg met aandacht voor de verschillende dimensies in het leven van een cliënt. Participatie van zowel de cliënt als van zijn familie en omgeving zijn voor ons essentieel.

Visie

Betrokkenheid, respect en deskundigheid zijn samen met een gelijkwaardige ‘trialoog’ met onze cliënten en hun omgeving de eerste (voor-)waarden waarop onze werking gebaseerd is. We werken, met respect voor elke opvatting en overtuiging, vanuit de christelijke inspiratie die ons leert betrokken te zijn bij en te geven om het welzijn van onze medemens.

Waarden

BETROKKENHEID

VERTROUWEN

RESPECT

DESKUNDIGHEID

INNOVATIE

PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
03 440 68 50

PZ CAMPUS ALEXIANEN
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout
03 455 75 31