Wonen & Geestelijke Gezondheidszorg

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).

Veerkrachtwonen voorziet een intensief zorgtraject in combinatie met langdurige woonondersteuning. De zorgzwaarte bij deze cliënten is hoog op verschillende levensdomeinen. Door de ernst van de psychische kwetsbaarheid is een intensieve ondersteuning aangewezen.

Met deze nieuwe werking streven we ernaar dat jongvolwassenen op een volwaardige manier in de samenleving kunnen participeren. We vertrekken vanuit eigen kracht en regie, met aandacht voor een positief en realistisch toekomstplan overheen de verschillende levensdomeinen, en dit samen met of ondanks de aanwezigheid van beperkingen.

We zien dit project als een relevante schakel in de zorg voor jongvolwassenen, met als doel het realiseren van een overstap naar een reguliere, eigen woning, én met maximale re-integratie in de maatschappij.

Veerkrachtwonen legt de klemtoon op

  • jongvolwassenen én hun netwerk
  • peer support
  • een herstelondersteunende woonomgeving
  • een individueel ontwikkelingsgericht traject
  • een specifieke groepswerking

Informatie
T 0495 24 11 25

Folder Veerkrachtwonen

Beschut wonen richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Voor personen met een middelen gerelateerde stoornis wordt verwacht dat zij zich geruime tijd van alle middelen hebben kunnen onthouden.

Voor personen met een persoonlijkheidsstoornis cluster B vinden wij huisvesting en begeleiding in een groepswoning geen goed idee. Voor deze mensen voorzien wij individueel beschut wonen. Ten slotte is een mentale handicap een exclusiecriterium.

De folder.

Het casemanagement wordt aangestuurd vanuit de SRH-methodiek. SRH staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

De casemanager moedigt de cliënt aan om aan de hand van zijn persoonlijk plan alle levens- en persoonlijke domeinen te inventariseren. De begeleider komt op regelmatige tijdstippen langs. In functie van de zorgbehoefte kan dit variëren van éénmaal tot viermaal per week.

Beschut wonen wil zo veel als mogelijk zorg op maat aanbieden, waarbij de keuze van de bewoner vooropstaat. Daartoe heeft beschut wonen een gedifferentieerd huisvestingsaanbod uitgebouwd.
De 60 beschikbare plaatsen bestaan uit 26 appartementen voor individuen of koppels en 8 groepswoningen tussen 3 en 8 plaatsen. Deze zijn gelegen in Boechout, Lier en Mortsel. De groepswoningen zijn instapklaar (meubels en materiaal aanwezig).

Er zijn groepswoningen voor eerder jonge en oudere bewoners, voor personen met een primair verslavingsprobleem en voor bewoners met een grote(re) zorgbehoefte. Elke bewoner beschikt over een eigen gemeubelde kamer. De maandelijkse verblijfsvergoeding ligt tussen 350 en 400 euro (tarief 2018). Hier is alles inbegrepen behalve voeding en persoonlijke uitgaven.

De bewoners onderschrijven een verblijfs- en begeleidingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement.

De doelstelling van de bewonersraad is om een kader aan te bieden waarin de bewoners mee kunnen participeren aan de werking in beschut wonen. Hierdoor ondersteunen de bewoners actief het proces van zorgafstemming welke in wezen een onderhandelingsproces is.

De bewonersraad heeft een informatiebevoegdheid. D.w.z. dat zij informatie kan opvragen m.b.t. het reilen en zeilen van De Vliering. Zij heeft ook een adviesbevoegdheid. D.w.z. dat zij adviezen en aanbevelingen kan formuleren t.a.v. de begeleiding beschut wonen en de raad van bestuur.
Verder kan zijzelf alle initiatieven nemen die kaderen in beschut wonen.

 

Op 1 maart 2017 is KADANS Wonen van start gegaan. KADANS staat voor KetenAanpak Daklozen Antwerpen Stad. De stad heeft hiertoe 20 appartementen en 2 woningen ter beschikking gesteld aan De Vliering met het oog op het bieden van aangepaste huisvesting aan dak- en thuislozen. Het concept van beschut wonen wordt ook hier gehanteerd.

Voor de exploitatie van deze bijzondere woonvorm werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Free Clinic. Door middel van woonbegeleiding wordt betracht deze bewoners met meervoudige psychiatrische problemen te ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen verslaving en andere problemen.

Aanmelden:
De aanmelding gebeurt exclusief door de casusregisseurs van de stad Antwerpen op basis van de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix).

Adres
KADANS Wonen
Heuvelstraat 170
2530 Boechout

PVT De Liereman te Oud-Turnhout oriënteert zich naar bewoners die aansporing nodig hebben bij zelfzorg, huishoudelijke taken en ontspannende activiteiten.

De Liereman bestaat uit 2 wooneenheden, De Lier voor bewoners die beperkte aansporing nodig hebben en De Luit voor bewoners die intensievere aansporing nodig hebben.

Folder De Liereman

PVT De Wijngaard te Malle biedt op wooneenheid De Wingerd een thuis aan 30 bewoners met een hogere graad van functioneren, maar die in meer of mindere mate nood hebben aan begeleiding en ondersteuning op vlak van zelfzorg, activering, zingeving, mobiliteit en maatschappelijke (re-) integratie.

Op wooneenheid Bloesem wordt er vanuit een ortho-agogisch kader verzorging, begeleiding en activering aangeboden aan bewoners met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Folder De Wijngaard

PVT Den Heuvel biedt een warme en stabiele woonomgeving aan, aan 30 volwassenen met een langdurige en complexe psychische kwetsbaarheid. Een kansrijke omgeving waarin bewoners op eigen tempo aan hun herstel kunnen werken.

Zij beschikken over een grote mate van zelfstandigheid, maar dienen vaak ondersteund te worden in specifieke aspecten van het dagdagelijkse leven (aangaan en onderhouden van een sociaal netwerk, dag-nachtstructuur, zelfzorg, …).

Folder Den Heuvel

PVT Waesdonck te Mortsel biedt een stabiele woonomgeving aan volwassenen met een langdurige en vaak complexe psychische kwetsbaarheid.

Het PVT bestaat uit 3 wooneenheden, die elk een specifieke wooncontext aanbieden:

Gloed 1 biedt een semi-open woonomgeving waar 20 bewoners verblijven met een psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking.

De begeleiding richt zich op het bieden van intensieve basale ondersteuning en een duidelijke dagstructuur. Er wordt gewerkt vanuit een orthoagogisch kader.

De bewoners hebben nood aan een gesloten deur omwille van risicogedrag t.o.v. zichzelf of de samenleving. Zij verlaten de zorgeenheid enkel onder begeleiding.

Gloed 2 biedt een open woonomgeving voor 20 bewoners die omwille van hun psychische kwetsbaarheid nood hebben aan een gestructureerde omgeving.

De Lommerte biedt een open woonomgeving voor 20 bewoners. Enerzijds fluctueren zij in hun psychische (in-)stabiliteit en zijn zij vaak zoekende betreft de omgang met hun psychische kwetsbaarheid, anderzijds verblijven er eveneens personen die verankerd zijn met hun steunnetwerk in de nabijheid van de campus.

Folder Waesdonck