Geestelijke Gezondheidszorg in eigen leefomgeving

De Mobiele Teams Antwerpen (MTA), De Link en De Vliering, begeleiden en behandelen mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving. De uitvalbasis van MTA De Link is Mortsel, voor MTA De Vliering is dat Boechout.

De Mobiele Teams Antwerpen werken volgens het FACT- model en zijn interdisciplinair samengesteld met onder meer sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een psycholoog, een psychiater en een ervaringsdeskundige.

De MTA’s richten zich tot personen tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen en woonachtig zijn in de zorgregio’s Antwerpen of Mortsel.

De doelstellingen zijn:
- opnamevermijdend en -verkortend werken door de cliënt thuis te begeleiden en te behandelen;
- aansluiten bij de zorgnoden en -vragen van de cliënt (dit kan gaan over verschillende levensdomeinen : woonvaardigheden, uitbouwen sociaal netwerk, gezondheid,…) ;
- herstelondersteunend werken met een accent op mogelijkheden en kansen. De cliënt behoudt zoveel als mogelijk de regie over het eigen zorgtraject;
De duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Zo kan door middel van het opschalen van de zorg flexibel worden overgeschakeld van individuele begeleiding naar meer intensieve begeleiding en behandeling door het hele interdisciplinaire team.

Aanmelden:
Professionele hulpverleners kunnen cliënten aanmelden op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 u en 12 u via het gemeenschappelijk telefoonnummer: 0477 20 20 00.

Samenwerkingsverband Sociale huisvesting en Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen

Het samenwerkingsverband bestaat uit SHM Woonhaven, SHM De Ideale Woning, SHM ABC, SVKA, CAW Antwerpen, PZ Multiversum en vzw De Vliering.

Zorgwekkende zorgmijders met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek:

  • Ernstige en complexe psychische problemen
  • Problemen op andere levensgebieden
  • Gebrekkige probleemoplossende vaardigheden
  • Onvoldoende voorzien in eigen bestaansvoorwaarden
  • Afwezigheid adequate hulpvraag

Vaak gaat het om mensen die de weg niet vinden naar de reguliere zorg of erin vastgelopen zijn, geen vertrouwen hebben in hulpverlening of afgewezen zijn door instanties vanwege omvangrijke problemen.

De hulp van het SSeGA-team kan enkel ingeroepen worden door de sociale dienst van de 3 SHM’s en SVKA.
De doelstellingen zijn overlast beperken, uithuiszetting voorkomen en sociale isolatie vermijden door een behandeling te starten, het herstelproces te bevorderen en maatschappelijke re-integratie te stimuleren.
Voor mensen die nog geen hulpverleningsgeschiedenis hebben, heeft deze manier van werken een preventieve waarde omdat probleemescalatie wordt vermeden en zorg wordt opgestart.
Daarnaast wordt advies verleent vanuit een psychiatrische specialisatie aan de maatschappelijk werkers van de SHM’s en SVKA.

De begeleiders van het SSeGA-team werken hoofdzakelijk assertief, aanklampend en outreachend en zijn gericht op het creëren van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Deze methodiek staat bekend als ‘bemoeizorg’. Vanuit dat contact kan men komen tot het stellen van een psychiatrische diagnose, het maken van een risico-inschatting en het starten van een behandeling. Deze vorm van aanklampende zorg in België is nieuw.
Het SSeGA-team levert maatwerk waarbij het verhaal en de situatie van de cliënt centraal staan. Ze bouwen aan een netwerk rond een cliënt dat op termijn de nodige steun en zorg kan over nemen.

Het interdisciplinair team is samengesteld uit:

  • Psychiater voor indicatiestelling (eventueel mogelijkheid van huisbezoek), advies externen zoals huisartsen en opvolging beleid
  • Sociaal en psychiatrisch verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker
  • Bachelor in de orthopedagogie
  • Klinisch psycholoog, tevens zorginhoudelijk coördinator

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (PZ campus Amedeus) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum of in UPC Kortenberg. Beide opname-eenheden beschikken over vier plaatsen waar de klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.

Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: www.gauzz.be en in onze folder. Voor inhoudelijke vragen of voor een aanmelding kan je terecht bij de regiocoördinator, Rosien Mesdag, te contacteren op het nummer 0471 84 28 88 of via emailadres: rosien.mesdag@fracarita.org.

Outreach team dubbeldiagnose verstandelijke beperking

Het outreachteam voor mensen met een dubbeldiagnose en verstandelijke beperking voorziet een mobiel outreachend aanbod voor heel de provincie Antwerpen.
We richten ons tot (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen en hun netwerk.

Via het outreachend aanbod willen we voor deze specifieke doelgroep de kwaliteit van leven verhogen en de gedrags- en/of psychische klachten laten dalen. Enerzijds door directe cliëntenzorg maar ook door in te zetten op de verschillende steunsystemen en betrokken hulpverleners, deze te versterken en met elkaar te verbinden.
De outreachmedewerkers kunnen ook een rol opnemen in de coaching en consultatie ten aanzien van collega’s in de verschillende organisaties (VAPH, welzijn, GGZ, …)
De medewerkers komen thuis of in de setting waar de cliënt zich bevindt.

Het outreachteam is een samenwerkingsverband tussen drie partners, zorggroep Multiversum, PC Bethanië en PAAZ St Maarten.

Een aanmelding kan telefonisch of via mail bij elke outreachmedewerker (zie folder Outreachend werken)

Bemoeizorgteam Thuis- en Daklozen

Het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen Multiversum, ZNA, CAW Antwerpen en de Stad Antwerpen.

Dit team bestaat uit twee begeleiders (één begeleider van Multiversum en één begeleider van ZNA) en een psychiater (4 uur) (van Multiversum). De bedoeling is de dak- en thuislozen van de Stad Antwerpen die ook een psychische kwetsbaarheid hebben, op verwijzing van het CAW Antwerpen of de KADANS-tafel (KetenAanpak voor Dak- en thuislozen van de Stad ANtwerpen), tot behandeling te verleiden vanuit de bemoeizorg-methodiek.