Geestelijke Gezondheidszorg in eigen leefomgeving

Het Mobiel Team Multiversum biedt behandeling en begeleiding aan mensen tussen  18-65 jaar die in de zorgregio wonen en door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen.

Mobiel Team Multiversum biedt begeleiding en behandeling aan cliënten in de thuissituatie gedurende een periode van max. 2 jaar. De ambulante behandeling en begeleiding is afgestemd op de zorgnoden en –vragen van de cliënt. Met als doel het herwinnen en versterken van de regie over het eigen functioneren.

De huisbezoeken vinden overdag plaats op weekdagen.

Het Mobiel Team is een multidisciplinair team dat samengesteld is uit twee psychiaters, een coördinator, twee psychologen, een ervaringsdeskundige en een groep thuisbegeleiders (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie, …)

Meer informatie: 0492 13 47 21

Aanmelding

Een doorverwijzing naar het Mobiel Team gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog,…). Die kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster algemene psychiatrie van PC Multiversum (omvat zowel de mobiele als residentiële zorgpijler).

Wanneer? Elke weekdag van 9-20 u (geen aanmeldingen in het weekend)

Telefoonnummer 0492 13 47 22

Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van de campussen:

Campus Amedeus 03 440 68 50
Campus Alexianen 03 455 75 31

Vragenlijst bij aanmelding

Zorgregio

Mobiel Team Multiversum is actief in volgende regio:

 • Zuid-Oost-Rand Antwerpen: Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Borsbeek
 • Antwerpen Zuid: Wilrijk, Hoboken, Kiel (2020)
 • Antwerpen Oost: Deurne, Wommelgem, Borgerhout (buiten de singel)
 • Antwerpen Centrum: Berchem (buiten de singel)

Folder

Het Mobiel Crisisteam Multiversum biedt behandeling en begeleiding aan mensen tussen  18-65 jaar die in de zorgregio wonen en die verkeren in een crisissituatie die zo ernstig is dat een opname dreigt. De crisis wordt veroorzaakt door een (vermoedelijk) onderliggende ernstige psychische aandoening.

Mobiel Crisisteam Multiversum biedt crisisbehandeling aan cliënten in de thuissituatie gedurende een periode van max. 6 weken. Dit omvat intensieve, ambulante behandeling en begeleiding met als doel de crisis te stabiliseren en zo een residentiële opname te vermijden of (indien deze toch nodig geacht wordt) te verkorten in tijd.

De huisbezoeken vinden plaats op weekdagen tussen 9-20u en op weekenddagen tussen 9-17u.

Het Mobiel Crisisteam is een multidisciplinair team dat samengesteld is uit twee psychiaters, een coördinator, twee psychologen en een groep thuisbegeleiders (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie, …)

Meer informatie: 0492 13 47 14

Aanmelding

Een doorverwijzing naar het Mobiel Crisisteam gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog,…). Deze kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster algemene psychiatrie te Multiversum (omvat zowel de mobiele als residentiële zorgpijler).

Wanneer? Elke weekdag van 9-20 u (geen aanmeldingen in het weekend)

Telefoonnummer 0492 13 47 22

Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van de campussen:

Campus Amedeus 03 440 68 50
Campus Alexianen 03 455 75 31

Aanmelden voor het Mobiel Crisisteam Multiversum kan vanaf 1 augustus 2019.

Gefaseerde uitrol

Vragenlijst bij aanmelding

Zorgregio

Mobiel Crisisteam Multiversum is actief in volgende regio:

 • Zuid-Oost-Rand Antwerpen: Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Borsbeek
 • Antwerpen Zuid: Wilrijk, Hoboken, Kiel (2020)
 • Antwerpen Oost: Deurne, Wommelgem, Borgerhout (buiten de singel)
 • Antwerpen Centrum: Berchem (buiten de singel)

Folder

Samenwerkingsverband Sociale huisvesting en Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen

Het samenwerkingsverband bestaat uit SHM Woonhaven, SHM De Ideale Woning, SHM ABC, SVKA, CAW Antwerpen, PZ Multiversum en vzw De Vliering.

Zorgwekkende zorgmijders met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek:

 • Ernstige en complexe psychische problemen
 • Problemen op andere levensgebieden
 • Gebrekkige probleemoplossende vaardigheden
 • Onvoldoende voorzien in eigen bestaansvoorwaarden
 • Afwezigheid adequate hulpvraag

Vaak gaat het om mensen die de weg niet vinden naar de reguliere zorg of erin vastgelopen zijn, geen vertrouwen hebben in hulpverlening of afgewezen zijn door instanties vanwege omvangrijke problemen.

De hulp van het SSeGA-team kan enkel ingeroepen worden door de sociale dienst van de 3 SHM’s en SVKA.
De doelstellingen zijn overlast beperken, uithuiszetting voorkomen en sociale isolatie vermijden door een behandeling te starten, het herstelproces te bevorderen en maatschappelijke re-integratie te stimuleren.
Voor mensen die nog geen hulpverleningsgeschiedenis hebben, heeft deze manier van werken een preventieve waarde omdat probleemescalatie wordt vermeden en zorg wordt opgestart.
Daarnaast wordt advies verleent vanuit een psychiatrische specialisatie aan de maatschappelijk werkers van de SHM’s en SVKA.

De begeleiders van het SSeGA-team werken hoofdzakelijk assertief, aanklampend en outreachend en zijn gericht op het creëren van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Deze methodiek staat bekend als ‘bemoeizorg’. Vanuit dat contact kan men komen tot het stellen van een psychiatrische diagnose, het maken van een risico-inschatting en het starten van een behandeling. Deze vorm van aanklampende zorg in België is nieuw.
Het SSeGA-team levert maatwerk waarbij het verhaal en de situatie van de cliënt centraal staan. Ze bouwen aan een netwerk rond een cliënt dat op termijn de nodige steun en zorg kan over nemen.

Het interdisciplinair team is samengesteld uit:

 • Psychiater voor indicatiestelling (eventueel mogelijkheid van huisbezoek), advies externen zoals huisartsen en opvolging beleid
 • Sociaal en psychiatrisch verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Klinisch psycholoog, tevens zorginhoudelijk coördinator

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (PZ campus Amedeus) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor +18-jarigen. De klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.

Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: www.gauzz.be en in onze folder. Voor inhoudelijke vragen of voor een aanmelding kan je terecht bij de regiocoördinator, Rosien Mesdag, te contacteren op het nummer 0471 84 28 88 of via emailadres: rosien.mesdag@fracarita.org.

Outreach team dubbeldiagnose verstandelijke beperking

Het outreachteam voor mensen met een dubbeldiagnose en verstandelijke beperking voorziet een mobiel outreachend aanbod voor heel de provincie Antwerpen.
We richten ons tot (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen en hun netwerk.

Via het outreachend aanbod willen we voor deze specifieke doelgroep de kwaliteit van leven verhogen en de gedrags- en/of psychische klachten laten dalen. Enerzijds door directe cliëntenzorg maar ook door in te zetten op de verschillende steunsystemen en betrokken hulpverleners, deze te versterken en met elkaar te verbinden.
De outreachmedewerkers kunnen ook een rol opnemen in de coaching en consultatie ten aanzien van collega’s in de verschillende organisaties (VAPH, welzijn, GGZ, …)
De medewerkers komen thuis of in de setting waar de cliënt zich bevindt.

Het outreachteam is een samenwerkingsverband tussen drie partners, zorggroep Multiversum, PC Bethanië en PAAZ St Maarten.

Een aanmelding kan telefonisch of via mail bij elke outreachmedewerker (zie folder Outreachend werken)

Bemoeizorgteam Thuis- en Daklozen

Het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen Multiversum, ZNA, CAW Antwerpen en de Stad Antwerpen.

Dit team bestaat uit twee begeleiders (één begeleider van Multiversum en één begeleider van ZNA) en een psychiater (4 uur) (van Multiversum). De bedoeling is de dak- en thuislozen van de Stad Antwerpen die ook een psychische kwetsbaarheid hebben, op verwijzing van het CAW Antwerpen of de KADANS-tafel (KetenAanpak voor Dak- en thuislozen van de Stad ANtwerpen), tot behandeling te verleiden vanuit de bemoeizorg-methodiek.