f3_1140x482

Initiatieven Beschut Wonen

vzw De Link

Over De Link

Vzw De Link  biedt psychiatrische ondersteuning in de samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We leveren zorg-op-maat met expliciete aandacht voor ieders krachten én mogelijkheden.

Binnen onze organisatie staan de drie pijlers Beschut Wonen, Activering en Mobiel Team Antwerpen centraal. Elk op hun eigen specifieke wijze zijn ze gericht op directe zorgverlening binnen de domeinen Wonen, Werk en Ontmoeting.

Vzw De Link is een actieve speler binnen de geestelijke gezondheidszorg met oog voor innovatie via zorgvernieuwingsprojecten en samenwerkingsverbanden met diverse actoren binnen welzijn en gezondheid.

Met  het project Puente 2.0 en de oprichting van Herstelacademie Antwerpen verruimen we het speelveld naar een respectievelijk meer preventieve en vormingsgerichte aanpak. Geestelijke gezondheid, sociale inclusie en zelfredzaamheid staan centraal in alles wat we doen.

vzw De Link
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
T 0477 88 27 95
de.link.algemeen@multiversum.fracarita.org

Folder De Link

Beschut wonen
Veerkrachtwonen
Activering
Herstelacademie Antwerpen

vzw De Vliering

Over De Vliering

Vzw De Vliering biedt herstelondersteunende zorg in de samenleving aan voor volwassenen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid.

In onze werking staan voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening voorop. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op deskundig personeel.

Naast ernstige en langdurige psychische problemen ervaren onze cliënten ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen. Daarom kiest De Vliering als referentiekader voor het psychosociaal rehabilitatiemodel.

De aanbod- en probleemgerichte benadering maakt plaats voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Er worden initiatieven ontwikkeld waardoor de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren in de samenleving. Veel aandacht wordt geschonken aan participatie en familiewerking.

Eindpunt is de cliënt die een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving kan leiden.

Er zijn 4 deelwerkingen uitgebouwd: Mobiel Team Antwerpen (MTA) De Vliering, Beschut Wonen De Vliering, ontmoetingscentrum De Vlonder en arbeidszorgcentrum ’t Karwei.

Beschut wonen
't Karwei
De Vlonder
Herstelwerkgroep De Vliering

Praktisch

Aanmelding

Vanaf 1 januari 2015 werken Beschut Wonen De Link, Beschut Wonen De Vliering en Psychiatrisch Verzorgingstehuis Multiversum nauw samen om een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te bieden aan volwassenen met een psychiatrische aandoening die een vraag hebben naar een langdurige woonvorm.

Er werd een centrale aanmelding gerealiseerd (met een gemeenschappelijk aanmeldingsformulier) voor herstelondersteunend wonen in de regio Mortsel-Boechout.

Dit samenwerkingsverband heeft als doel het zorgaanbod goed af te stemmen op de zorgvraag en flexibele overgangen te kunnen voorzien overheen gevarieerde woonvormen in de regio.

Cliënten krijgen de kans om door te groeien van de ene woonvorm naar de andere op diens eigen tempo. Vanuit een herstelgericht perspectief wordt de actieve betrokkenheid en inbreng van de cliënt in deze aanmeldingsprocedure verwacht.

Een aanmelding wordt, in overleg met de beleidspsychiaters van de betrokken initiatieven, slechts ontvankelijk verklaard vanaf wanneer alle documenten volledig ingevuld zijn (incl. ‘Geïnformeerde toestemming’).

Deze documenten worden via mail bezorgd ter attentie van de contactpersoon van de organisatie van de cliënt zijn/haar voorkeur (of zoals ingeschat door de verwijzer).

 

AANMELDEN

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Multiversum
Kelly De Haes, zorginhoudelijk coördinator
kelly.de.haes@fracarita.org

Beschut Wonen De Vliering
Yves Kempeneers, coördinator
yves.kempeneers@fracarita.org

Beschut Wonen De Link
Tom Vansteenkiste, zorginhoudelijk coördinator
tom.vansteenkiste@fracarita.org

 

 

 

 

 

Rechten

Wanneer je vragen, bemerkingen of problemen hebt bij bepaalde aspecten van je verblijf, kan een goed gesprek meestal veel oplossen.

Met je vragen of klachten over de aangeboden hulp kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten.

Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Lou Hamdaoui, de externe ombudspersoon verbonden aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie Antwerpen (OGGPA), is elke werkdag tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer 0468 117 191 of via e-mail naar lou.hamdaoui@oggpa.be.

Voor een volledig overzicht van de rechten van de patiënt verwijzen we naar de nieuwe brochure ‘Rechten van de patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

vzw De Link
Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel
0477 88 27 95

vzw De Vliering 
Heuvelstraat 170, 2530 Boechout 
03 454 23 07