4-ambulant-cve-20160719-multiversum-171_1140x482

Ambulante zorg

Poliklinische behandeling

De polikliniek van Multiversum biedt de mogelijkheid op raadpleging te komen bij een psychiater. Het aanbod omhelst diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Er is ook de mogelijkheid na een opname poliklinisch opgevolgd te worden. De behandeling kan bestaan uit medicatie of gesprekken of een combinatie van beide.

Eventueel kan de behandeling hier ingesteld worden en worden verdergezet door de betrokken huisarts, psychotherapeut  of beiden. Indien een opname een beter alternatief lijkt, zal dit overlegd worden met de patiënt en de doorverwijzer.

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing via een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW,…) De raadplegingen zijn steeds op afspraak.

 

Polikliniek Amedeus

De polikliniek Campus Amedeus richt zich op algemeen-psychiatrische problematiek: depressie, angststoornis, bipolaire stoornis, psychose.

Daarnaast is er een specifiek aanbod voor ouderen met psychiatrische moeilijkheden en personen met een verstandelijke beperking.

Eind 2016 zijn we gestart met een specifiek aanbod voor adolescenten.

Polikliniek Alexianen

Mobiel Team Antwerpen - De Link/De Vliering

De Mobiele Teams Antwerpen (MTA), De Link en De Vliering, begeleiden en behandelen mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving. De uitvalbasis van MTA De Link is Mortsel, voor MTA De Vliering is dat Boechout.

De Mobiele Teams Antwerpen zijn interdisciplinair samengesteld met onder meer sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een psycholoog, een psychiater en een ervaringsdeskundige.

De MTA's richten zich tot personen tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen en woonachtig zijn in de zorgregio's Antwerpen of Mortsel.

De doelstellingen zijn:

opnamevermijdend en –verkortend werken door de cliënt thuis te begeleiden en te behandelen, aansluiten bij de zorgnoden en –vragen van de cliënt en dit kan gaan over verschillende levensdomeinen (woonvaardigheden, uitbouwen sociaal netwerk, gezondheid,...) en tot slot herstelondersteunend werken met een accent op mogelijkheden en kansen, de cliënt die zoveel als mogelijk de regie van het zorgtraject behoudt en gericht op aansluiting bij een sociaal netwerk. De duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Zo kan flexibel worden overgeschakeld van individuele begeleiding naar meer intensieve opnamevervangende begeleiding en behandeling door het hele interdisciplinaire team.

GAUZZ

GAUZZ behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig verstandelijke beperking of zwakker en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen.

Aanmelden kan enkel door een multidisciplinair samengesteld team, met minstens een (kinder- en jeugd)psychiater en een somatische arts. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan en het hele netwerk zich engageert tot een actieve deelname kan een revalidatietraject starten.

Contactgegevens:

0471 10 90 90
onthaal@gauzz.be
www.gauzz.be

Polikliniek praktisch

Consultatie

Voor een consultatie in de polikliniek neemt u contact op met het onthaal (Campus Amedeus 03 440 68 50 - Campus Alexianen 03 455 75 31) zodat een moment kan worden vastgelegd.

In geval van een spoedconsultatie kan enkel een verwijzer (huisarts of behandelend geneesheer) deze afspraak voor u maken.

 

Rechten

Wanneer je vragen, bemerkingen of problemen hebt bij bepaalde aspecten van je verblijf, kan een goed gesprek meestal veel oplossen.

Met je vragen of klachten over de aangeboden hulp kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten.

Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Lou Hamdaoui, de externe ombudspersoon verbonden aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie Antwerpen (OGGPA), is elke werkdag tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer 0468 117 191 of via e-mail naar lou.hamdaoui@oggpa.be.

Voor een volledig overzicht van de rechten van de patiënt verwijzen we naar de nieuwe brochure ‘Rechten van de patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Financiële info

Voor een poliklinische consultatie betaalt u ongeveer 45 tot 75 euro, naargelang het type raadpleging.

In de praktijk gaat het steeds over nomenclatuur 102690 en 109631. Afhankelijk van uw ziekteverzekering krijgt u daarvan 65% tot 95% terugbetaald.

Van deze nomenclatuurnummers kan u de juiste tarieven en tussenkomst terugvinden op www.riziv.be.

PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
03 440 68 50

PZ CAMPUS ALEXIANEN
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout
03 455 75 31